MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - medvěd a lidé

Co je potřebné, aby byla docílena ochrana medvěda hnědého v Evropě?

- Zajistit druhovou ochranu
- Zajistit obnovu ohrožených populací
- Zajistit územní ochranu populace medvěda
- Řešit konflikty s člověkem
- Řešit problémové medvědy
- Zajistit účast veřejnosti na managementu medvěda
- Aktivně pracovat s veřejností, zajišťovat vzdělávání a informace
- Provádět výzkum a monitoring

(Zpracováno dle Akčního plánu pro ochranu velkých šelem v Evropě)

 

 

Zákonná ochrana medvěda v České republice

- Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů je v České republice medvěd hnědý veden jako zvláště chráněný, kriticky ohrožený druh.

 

- Zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a dle prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 245/2002 Sb. patří medvěd mezi zvěř, kterou nelze lovit.

 

- Škody způsobené medvědem jsou hrazeny dle zákona č.115/2000 Sb., o náhradě škod, způsobených vybranými chráněnými druhy živočichů.

 

- Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny může být fyzické osobě za usmrcení medvěda uložena pokuta až do výše 100 000 resp. 200 000Kč.

 

- Nařízením vlády č. 132/2005 Sb.byl stanoven národní seznam evropsky významných lokalit. Tak například celé území CHKO Beskydy je navrženo jako evropsky významná lokalita (EVL), kde je i medvěd hnědý předmětem ochrany. Kód EVL je CZO 724089 Beskydy.

 

Zákonná ochrana medvěda na Slovensku

- Na území Slovenské republiky je medvěd dle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 492/2006 Z.z. a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prioritním druhem evropského významu.

 

- Každoročně je povolován tzv. regulační odstřel medvědů nebo ochranný lov tzv. škodníkov

 

- Společenská hodnota je stanovena vyhláškou na 80 000 Sk.

 

- V červeném seznamu savců Slovenska je zařazen do kategorie ohrožených druhů, chráněných na základě Bernského úmluvy a příloh II a IV směrnice o biotopech.

 

- Dle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/2001 Z.z. o ochrane a čase lovu niektorých druhov zveri je medvěd chráněný po celý rok.

 

- Za škody způsobené medvědem zodpovídá dle vyhlášky č. 492/2006 Z.z. stát.

 

 

Zákonná ochrana medvěda v Evropské unii

- V Evropské unii je medvěd přísně chráněným prioritním druhem. Je chráněn legislativou Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody – Směrnice Rady 92/43 EHS (přílohy II a IV) a patří mezi druhy živočichů vyžadujícími  vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (SAC).

 

- Medvěd je v Evropě od roku 1979 chráněn rovněž Bernskou úmluvou o ochraně divoké flóry, fauny a přírodních stanovišť (příloha III).

 

-Je rovněž zařazen na seznamu CITES (příloha II).

 

- V celosvětovém červeném seznamu IUCN je medvěd hnědý veden jako druh málo dotčený – least concern (LC).

 

Historie ochrany a lovu medvědů na Slovensku

- Uhorský poľovný zákonný článok XX z roku 1883 platný na Slovensku s různými obměnami a doplňky až do vydání nového zákona o poľovníctve č. 225/1947, dovoloval majiteli pozemků ničit dravou a škodnou zvěř na vlastní půdě.
- V roce 1932 vydal krajinský president pro Slovensko nařízení č. 127203 – 14 o celoroční ochraně medveda. Celoroční ochrana se postupně uplatňovala až do současnosti.
- Od roku 1962 povolení odstřelu na základe výjimky z jeho ochrany.
- Od roku 1980 se lov medvědů plánoval podle hmotnostních kategorií.
- Od roku 1999 stanovené nové podmínky lovu: hmotnost do 100 kg, nebo šířka přední tlapy do 12 cm, čas lovu od 1.6. do 30.11., zákaz lovu v jarním období, zákaz používání masité návnady, návnady a lov jenom na schválené lokalitě

 

Spolupráce

Pro zachování populace medvěda hnědého v Evropě je nezbytná spolupráce všech zemí a uplatňování následujících aktivit:

- Uplatňovat přísnou ochranu medvěda

- Zajišťovat přeshraniční spolupráci
- Sledovat genetický stav populace a řešit event. vhodné posílení z jiného území
- Realizovat vysazování medvěda v územích, kde se může udržet životaschopná populace
- Zajišťovat propojování  subpopulací medvěda vhodnými koridory
- Zajišťovat vhodné potravní nabídky  (například respektovat potravních nároků medvěda při plánování stavů spárkaté zvěře na úseků myslivosti)
- Řešit náhrady škod, způsobených medvědem
- Vést informační kampaň pro širokou veřejnost  a speciální cílové skupiny – myslivci, chovatele hospodářských zvířat, místní obyvatele
- Podporovat výzkum, monitoring medvěda a jeho vliv na stavy jeho kořisti ve vztahu na vliv člověka na stejné populace

 

V rámci Evropské unie byly zpracovány Akční plány (plány péče) pro ochranu medvěda v Evropě. Jednotlivé státy následně zpracovávají Národní plány. Přijatý dokument klade důraz na koordinaci národních plánů při společné ochraně medvěda hnědého.

 

 

foto: Michal Babnič a František Šulgan