MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - medvěd a lidé

Co ohrožuje medvědy?

Lov a zabíjení
Podle odborníků není pro stálou populaci medvědů kontrolovaný lov problémem. Musí se ale provést kontrola stavu populace medvědů a provést odborný a přesný odhad možného zásahu do stávající populace. Naopak pytláctví je hrozbou všech populací.

 

Životaschopnost populace
Izolované a malé populace medvěda hnědého v západní Evropě jsou ohroženy sami o sobě.

 

Genetická životaschopnost
Všechny evropské populace, kromě některých v Rusku, se zmenšily a tím se zmenšila i genetická proměnlivost.

 

Ztráta stanovišť
Současné rozšíření medvěda hnědého v Evropě je výsledkem kombinovaných jevů prvotní vyhlazovací politiky vůči medvědovi v evropských státech a ztrátou biotopů.

 

Lesnictví
V oblastech obývaných medvědem hnědým je těžba lesa běžná v celé Evropě. Škodlivé jsou patrně jen holoseče, protože medvěd se otevřeným místům vyhýbá, protože jsou tato území jsou náchylná k vysychání, což omezuje rozvoj vegetace.

 

Oddělování (fragmentace) biotopů
Každá z rozdělených částí velkého území může být příliš malá na to, aby byla vhodná pro udržení a rozvoj životaschopné populace. Medvědi jsou potom nuceni překonávat pro ně nebezpečné území či bariéry za účelem rozmnožování, hledání potravy nebo vhodného brlohu. K nejvýznamnějším zásahům do dělení biotopů patří výstavba silnic a dálnic.

 

Zvýšený přístup lidí do biotopu medvěda
Turisté, sběrači lesních plodů a hub, rybáři, myslivci – ti všichni přispívají velkou měrou k rušení medvěda. Zvýšené rekreační využívání biotopu medvěda může zapříčinit, že medvěd se začne území vyhýbat, resp. jeho denní aktivita se mění na noční.

 

Chov domestikovaných zvířat a pěstování zemědělských plodin
Zaměření medvěda na domestikovaná zvířata vede ke kofliktům s jejich vlastníky. V mnohých oblastech zanikla osvědčená ochrana stád. Medvěd hnědý se dnes vrací na území dřívějšího výskytu a konflikty v těchto oblastech rostou.

 

Rozdělování pravomocí pro management medvěda hnědého
V některých evropských zemích je management (systém a způsob řízení a kontroly) medvěda hnědého vykonávan na regionální úrovni s malou nebo zcela chybějící koordinací aktivit s jinými regiony.

 

Umělé zdroje potravy
Medvěd hnědý je všežravec, který se rychle přizpůsobuje a umí velmi rychle využívat nový zdroj potravy. Odpady na skládkách, v kontejnerech nebo odpadky z rekreačních aktivit člověka mohou posloužit jako umělý zdroj potravy pro medvěda.

 

Veřejné mínění
Medvěd hnědý je známý z mnoha legend a dodnes není uchráněn mnoha předsudkům. Ve veřejném mínění se skutečně pravdivé informace prosazují jen velmi těžce a pomalu. Nedostatek aktuálních výzkumů a názorů evropské veřejnosti na medvěda způsobuje, že není možné připravit a realizovat účinný vzdělávací  a informační program pro veřejnost. Žádný cíl ochrany přírody nemůže být dosažen bez podpory veřejnosti.  

 

 

foto: Karel Brož a Tomáš Flajs