MEDVĚD HNĚDÝ (URSUS ARCTOS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - medvěd a lidé

Rozšíření a početnost v Evropě

Medvěd hnědý se původně vyskytoval v celé Evropě. Později však z většiny území vymizel. Hlavními vlivy byl  růst lidské  populace, zmenšování  rozlohy  lesů, rozšiřování zemědělské půdy  a  samozřejmě  lov. Odhady  populace, které  jsou uvedeny  v následujících  kapitolách jsou nepřesné. Sčítání medvědů je obtížné a proto i odhady, které jsou uvedeny, jsou vyhodnocovány jako hrubé. Dnes se  v Evropě vyskytuje asi 50 000 medvědů (z toho 37 500 ks tvoří tzv. severovýchodní evropská populace – Rusko (evropská část).

 

 

Hustota jednotlivých populací je rozmanitá a závisí na dostupnosti potravy, velikosti odstřelu a obdobích nárůstu a ústupu populace. Evropskou populaci tvoří evropská  část Ruska a severní Evropa – Skandinávie (Norsko, Švédsko, Finsko), dále zasahuje výskyt do Estonska. Lotyšska, severní části Běloruska. Středoevropskou populaci tvoří hlavně medvědi obývající západní a severní část karpatského oblouku – Česká republika, ale hlavně Slovensko a jižní část Polska – při hranicích se Slovenskem a jižní Rakousko. Dále populace zasahuje do východní a jižní části evropského kontinentu – východní a jižní část karpatského oblouku – Ukrajina a Rumunsko, a dále jižní Evropa – Balkánský poloostrov – Bulharsko, Řecko, Makedonie, Albánie, Jugoslávie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko.

 

 

 

Mezi další populace patří dvě izolované populace v severní  a střední Itálii. Poslední zbytky evropské populace tvoří populace medvěda hnědého v Pyrenejích (Francie a Španělsko) a severozápadní oblast Španělska – západní část pohoří Cantabria.

 

 

NEJPOČETNĚJŠÍ  POPULACE

Severovýchodní Evropa

Evropská část Ruska, severní část Běloruska, Estonsko, Lotyšsko, Finsko

37 500

Karpatská populace

Česká republika, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko

8100

Dinárská–Východoalpská populace

Rakousko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Makedonie, Albánie, Řecko.

2800

Skandinávská populace

Norsko, Švédsko

1000

pohoří Rila – Rodopy

Bulharsko, Řecko

520

 

MALÉ  IZOLOVANÉ  POPULACE

pohoří Apeniny

Itálie

40 - 50

Jižní Alpy

Itálie

4

Pyreneje

Španělsko, Francie

6

pohoří Cantabria

severozápadní  Španělsko

50 - 60

 

VYSAZENÉ  POPULACE

Rakousko

vysazeni v letech 1989-93, střední Rakousko

13 - 16

Pyreneje

vysazeni v roce 1996-97, centrální Pyreneje, ESP-FRA

5

Polsko

vysazeni 1938-44, neúspěšné, Bialowiezsky  prales

0

 

Rozšíření na Slovensku

Mezi první a druhou světovou válkou se na území Slovenska vyskytovalo asi 20 – 30 medvědů. V roce 1932 přežívá zbytek medvědí populace v lesích středního Slovenska. V roce 1933 byla zavedena ochrana medvěda. Po druhé světové válce žilo na území Slovenska  50 až 80 medvědů, v roce 1953 již kolem 200 a v šedesátých a sedmdesátých letech vzrostl počet medvědů na 300 až 330 jedinců. Díky jeho zvýšené ochraně je populace medvědů na Slovensku stabilizovaná  a tvoří ji asi 800 jedinců. Na základě výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny je každoročně povolován tzv. regulační lov asi 10% populace medvěda.

 

oblasti trvalého výskytu medvěda hnědého na Slovensku

 

 

Rozšíření v České republice

Medvěd hnědý byl až do konce 19. století trvalou součástí české zvířeny. Poslední medvěd byl v Čechách zastřelen na Šumavě v roce 1856, na Moravě pak v roce 1894. Díky dlouholeté ochraně těchto šelem na Slovensku a návaznosti pohraničních pohoří se medvědy do České republiky znovu vracejí. V Beskydech je od roku 1973 každoročně zaznamenáván jejich výskyt. Celkový počet medvědů zřejmě nepřesáhne 5 kusů. Jedná se zejména o výskyty mladších medvědů, kteří se sem dostávají hlavně v letních měsících, vzácně někteří z nich v Beskydech přezimují. Každoročně se v Beskydech vyskytují i medvědice s medvíďaty. Na území České republiky se vyskytují zejména v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků, někteří jedinci se dostanou i do Bílých Karpat a Jeseníků.


           Mapa rozšíření medvěda hnědého v České republice

 

 

Foto: Jan Husák, Tomáš Flajs