RYS OSTROVID (LYNX LYNX)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ochrana - rys a lidé

Zákonná ochrana rysa v Evropské unii

V Evropské unii je rys přísně chráněným prioritním druhem. Je chráněn legislativou Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody – Směrnice Rady 92/43 EHS (přílohy II a IV) a patří mezi druhy živočichů vyžadujícími  vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (SAC).

Je celoročně hájeným druhem i v Polsku, Německu a Rakousku.

Rys je v Evropě od roku 1979 chráněn rovněž Bernskou úmluvou o ochraně divoké flóry, fauny a přírodních stanovišť (příloha III).

celosvětovém seznamu IUCN je rys ostrovid veden jako druh téměř ohrožený - near threatened (NT).

 

Zákonná ochrana rysa v České republice

V České republice je rys dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. veden jako zvláště chráněný, silně ohrožený druh.

Zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a dle prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 245/2002 Sb. patří rys ostrovid mezi zvěř, kterou nelze lovit.

Nařízením vlády č. 132/2005 Sb.byl stanoven národní seznam evropsky významných lokalit. Tak například celé území CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou některých chráněných druhů, mezi které patří i rys.

Od roku 1997 je rys v ČR zařazen také na seznamu CITES (příloha II).

Škody způsobené rysem na hospodářských zvířatech jsou hrazeny dle zákona č.115/2000 Sb., o náhradě škod, způsobených vybranými chráněnými druhy živočichů.

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny může být fyzické osobě za usmrcení rysa uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

 

 

Zákoná ochrana rysa na Slovensku

Na území Slovenské republiky je rys dle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 492/2006 Z.z. a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny chráněným druhem evropského významu.

Společenská hodnota je stanovena vyhláškou na 80 000 Sk.

V červeném seznamu savců Slovenska je zařazen do kategorie ohrožených druhů, chráněných na základě Bernského úmluvy a příloh II a IV směrnice o biotopech.

Dle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/2001 Z.z. o ochrane a čase lovu niektorých druhov zveri je rys ostrovid chráněný po celý rok.

Za škody způsobené rysem na vybraných domestikovaných zvířatech nebo lovné zvěři v oblastech jeho celoroční ochrany zodpovídá dle vyhlášky č. 492/2006 Z.z. stát.

 

Spolupráce

Pro zachování populace rysa v Evropě je nezbytná spolupráce všech zemí a uplatňování následujících aktivit:

- Uplatňovat přísnou ochranu rysa
- Zajišťovat přeshraniční spolupráci
- Sledovat genetický stav populace a řešit event. vhodné posílení z jiného území
- Realizovat vysazování rysa v územích, kde se může udržet životaschopná populace
- Zajišťovat propojování  subpopulací rysa vhodnými koridory
- Zajišťovat vhodné potravní nabídky  (například respektovat potravních nároků rysa při plánování stavů spárkaté zvěře na úseků myslivosti)
- Řešit náhrady škod, způsobených rysem
- Vést informační kampaň pro širokou veřejnost  a speciální cílové skupiny – myslivci, chovatele hospodářských zvířat, místní obyvatele
- Podporovat výzkum, monitoring rysa a jeho vliv na stavy jeho kořisti ve vztahu na vliv člověka na stejné populace

 

 

 

foto: Karel Brož, František Šulgan