VLK (CANIS LUPUS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - vlk a lidé

Co je potřebné, aby byla docílena ochrana vlka obecného v Evropě?

- Zajistit druhovou ochranu
- Zajistit obnovu ohrožených populací
- Zajistit územní ochranu populace vlka
- Řešit konflikty s člověkem
- Zajistit účast veřejnosti na managementu vlka
- Aktivně pracovat s veřejností, zajišťovat vzdělávání a informace
- Provádět výzkum a monitoring

 

Zpracováno dle Akčního plánu pro ochranu velkých šelem v Evropě

 

Zákonná ochrana vlka v Evropské unii

V Evropské unii je vlk obecný přísně chráněným prioritním druhem. Je chráněn legislativou Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody – Směrnice Rady 92/43 EHS (přílohy II a IV) a patří mezi druhy živočichů vyžadujícími  vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (SAC).

Vlk obecný je v Evropě od roku 1979 chráněn rovněž Bernskou úmluvou o ochraně divoké flóry, fauny a přírodních stanovišť (příloha III). Je rovněž zařazen na seznamu CITES (příloha II). Zakázáno je obchodovat s nimi, s jejich kůžemi a trofejemi. V celosvětovém červeném seznamu IUCN je vlk obecný veden jako druh málo dotčený – least concern (LC).

 

Zákonná ochrana vlka v České republice

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů je v České republice vlk obecný veden jako zvláště chráněný, kriticky ohrožený druh. Nesmí se tedy usmrcovat, chytat, chovat v zajetí ani rušit. Chráněny jsou rovněž jejich biotopy.
Zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a dle prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 245/2002 Sb. patří vlk mezi zvěř, kterou nelze lovit.

Škody způsobené vlkem jsou hrazeny dle zákona č.115/2000 Sb., o náhradě škod, způsobených vybranými chráněnými druhy živočichů.

Dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny může být fyzické osobě za usmrcení vlka uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Nařízením vlády č. 132/2005 Sb.byl stanoven národní seznam evropsky významných lokalit. Tak například celé území CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita (EVL), kde je i vlk obecný předmětem ochrany. Kód EVL je CZO 724089 Beskydy.

 

Zákonná ochrana vlka na Slovensku

Na Slovensku je vlk veden jako druh s částečnou ochranou. Je chráněn v době od 1.2. do 1.10. kalendářního roku. Jsou stanoveny 2 oblasti s celoroční ochranou – CHKO Kysuce a NP Slovenský kras. Je to druh, pro který se vyhlašují chráněná území (prioritní druh evropského významu). Je chráněn zákonem č. 543/2002 Z. z. o ochraně přírody a krajiny (příloha č. 9). Jeho společenská hodnota je stanovena na 30 tis. Sk. Škody způsobené vlkem jsou hrazeny státem (dle vyhlášky č. 492/2006 Z.z.).

 Informace: Peter Pilinský, Michal Adamec, Štátná ochrana prírody SR – MŽP SR - Bratislava

Informace: Peter Pilinský, Michal Adamec, Štátná ochrana prírody SR – MŽP SR - Bratislava

 

Myslivost

- Uhorský poľovný zákonný článok XX z roku 1883 platný na Slovensku s různými obměnami a doplňky až do vydání nového zákona o poľovníctve č. 225/1947, dovoloval majiteli pozemků ničit dravou a škodnou zvěř na vlastní půdě.

 

- zákon č. 225/1947 o poľovníctve celoročný lov (odstrel, železá, trávenie)

 

- vyhláška č. 172/1975 Zb. doba lovu od 16. septembra do 28. februára

 

- vyhláška MŽP SR č. 93/1999 Z. z. doba ochrany od 16. januára do 31. októbra – rozpor s platnou poľovníckou legislatívou

 

- novela vyhlášky MP SR č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri č. 230/2001 Z. z. určuje dobu lovu od 1. novembra do 15. januára 

 

- Od roku 2000 se na Slovensku legálně loví ročně v průměru 98 vlků. Bohužel nejsou vedle toho vyhodnocovány skutečné stavy vlků na Slovensku.

 

Početné stavy a úlovky vlků

Informace: Ing. Peter Kaštier, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

 

 

Početné stavy a úlovky vlků

Informace: Ing. Peter Kaštier, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

 

Ostatní země

Polsko
Chráněný druh s možností udělení výjimky k lovu v případě neúměrných škod na hospodářském zvířectvu. Kompenzace škod placená regionálními pracovišti ochrany přírody.

 

Německo
Chráněný druh, není lovnou zvěří. Škody ve spolkových zemích Bavorsko a Sasko jsou kompenzovány prostřednictvím nevládní organizace Společnost pro ochranu vlků.

 

Rakousko
Podle myslivecké legislativy je vlk celoročně hájený druh ve všech spolkových zemích. Ve Vídni je navíc chráněný zákonem o ochraně přírody.

 

Lov vlka je rovněž zakázán ve Francii, Chorvatsku, Itálii, Portugalsku, Švédsku nebo Švýcarsku.

 

Spolupráce

Pro zachování populace vlka obecného v Evropě je nezbytná spolupráce všech zemí a uplatňování následujících aktivit:

- Uplatňovat přísnou ochranu vlka

- Zajišťovat přeshraniční spolupráci

- Sledovat genetický stav populace a řešit event. vhodné posílení z jiného území

- Realizovat vysazování vlka v územích, kde se může udržet životaschopná populace

- Zajišťovat propojování  subpopulací vlka obecného vhodnými koridory

- Zajišťovat vhodné potravní nabídky  (například respektovat potravních nároků vlka při plánování stavů spárkaté zvěře na úseků myslivosti)

- Řešit náhrady škod, způsobených vlkem

- Vést informační kampaň pro širokou veřejnost  a speciální cílové skupiny – myslivci, chovatele hospodářských zvířat, místní obyvatele

- Podporovat výzkum, monitoring vlka obecného a jeho vliv na stavy jeho kořisti ve vztahu na vliv člověka na stejné populace

 

V rámci Evropské unie byly zpracovány Akční plány (plány péče) pro ochranu vlka obecného v Evropě. Jednotlivé státy následně zpracovávají Národní plány. Přijatý dokument klade důraz na koordinaci národních plánů při společné ochraně vlka obecného.