VLK (CANIS LUPUS)

obecně - rozšíření - život - pobytové znaky - ohrožení - ochrana - vlk a lidé

Co ohrožuje vlky?

Lov a zabíjení
Podle odborníků není pro stálou populaci vlků kontrolovaný lov problémem. Musí se ale provést kontrola stavu populace vlků a provést odborný a přesný odhad možného zásahu do stávající populace. Naopak pytláctví je hrozbou všech populací.

 

Životaschopnost populace
Izolované a malé populace vlka obecného v západní Evropě jsou ohroženy sami o sobě.

 

Zmenšení genetické životaschopnosti
Všechny evropské populace se zmenšili a tím se zmenšila i genetická proměnlivost.

 

Ztráta stanovišť
Současné rozšíření vlka obecného v Evropě je výsledkem kombinovaných jevů prvotní vyhlazovací politiky vůči vlkům v evropských státech a ztrátou biotopů.

 

Oddělování (fragmentace) biotopů
Každá z rozdělených částí velkého území může být příliš malá na to, aby byla vhodná pro udržení a rozvoj životaschopné populace. Vlci jsou potom nuceni překonávat pro ně nebezpečné území či bariéry za účelem rozmnožování, hledání potravy nebo vhodného brlohu. K nejvýznamnějším zásahům do dělení biotopů patří výstavba silnic a dálnic.


Zvýšený přístup lidí do biotopu vlka
Turisté, sběrači lesních plodů a hub, myslivci – ti všichni přispívají velkou měrou k rušení vlků. Zvýšené rekreační využívání biotopu vlka může zapříčinit, že vlk se začne území vyhýbat, resp. jeho denní aktivita se mění na noční.

 

Chov domestikovaných zvířat
Zaměření vlka na domestikovaná zvířata vede ke konfliktům s jejich vlastníky. V mnohých oblastech zanikla osvědčená ochrana stád. Vlk obecný se dnes vrací na území dřívějšího výskytu a konflikty v těchto oblastech rostou.

 

Rozdělování pravomocí pro management vlka obecného
V některých evropských zemích je management (systém a způsob řízení a kontroly) vlka obecného vykonáván na regionální úrovni s malou nebo zcela chybějící koordinací aktivit s jinými regiony.

 

Veřejné mínění
Vlk je známý z mnoha legend a dodnes není uchráněn mnoha předsudkům. Ve veřejném mínění se skutečně pravdivé informace prosazují jen velmi těžce a pomalu. Nedostatek aktuálních výzkumů a názorů evropské veřejnosti na vlka způsobuje, že není možné připravit a realizovat účinný vzdělávací  a informační program pro veřejnost. Žádný cíl ochrany přírody nemůže být dosažen bez podpory veřejnosti.

 

foto Karel Brož